พลาสติกขึ้นรูป / Vacuum Forming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขึ้นรูปพลาสติกระบบ Vacuum Forming สามารถผลิตได้โดยให้ความร้อนกับแผ่นพลาสติก

และนำไปอัดขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ 

 

 

ชนิดพลาสติกที่บริษัทสามารถให้บริการผลิตได้ ได้แก่PVC, PS, PP, PET เป็นต้น

 

ตามความเหมาะสมกับงานหรืออุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อบรรจุภัณฑ์ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์

(Electronics) อุตสาหกรรมอาหาร  (Food)อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) อุตสาหกรรมเครื่องใช้

(Appliances) อุตสาหกรรมยานยนต์  (Automotives) อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์

(Cosmetics) เป็นต้น

 Vacuum Forming is one of thermoforming whereby plastic sheet is heated to a

forming temperature, stretched onto or into designed mould, and held against the

mould by applying a vacuum between the mould surface and the sheet. Almost of

all the type of plastics sheets such as PVC, PS, PP, PET etc. can be formed by this

process. The common  industries such as Electronics, Food, Agriculture, Appliances,

Automotives, and Health care etc. generally use this process for product packaging.