PENGUIN PACKAGING

New

PG-R11

กล่องใส PG-R11 ฝาล็อค ขนาด 13.0x13.0x7.2 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-32S

กล่องใส PG-32S ฝาล็อค ขนาด 7.7*21.8*17.7  cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-99-2

กล่องข้าว PG-99-2 ฝาล็อค ขนาด 19.5*14.0*6.8 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-99-1

กล่องข้าว PG-99-1 ฝาล็อค ขนาด 19.5*14.0*6.8 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-02S OPS

กล่องใส PG-02S OPS ฝาล็อค ขนาด 11.7x8.5x6.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-45A OPS

กล่องใส PG-45A OPS ฝาล็อค ขนาด 17.8x10.4x5.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-4H OPS

กล่องใส PG-4H OPS ฝาล็อค ขนาด 17.2x11.8x4.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-2H OPS

กล่องใส PG-2H OPS ฝาล็อค ขนาด 16.5x11.3x4.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ถ้วย PG-2 OZ

ถ้วย PG-2 OZ ขนาด 6.0*6.3*3.1 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ถ้วย PG-1 OZ

ถ้วย PG-1 OZ ขนาด 5.4*6.0*2.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-61

ชุดกล่องใส PG-61 (กล่องเค้กสามเหลี่ยม) ฝากล่องใส ขนาด 8.5*13.5*9.1 cm ถาดน้ำตาลขนาด 8.3*13.0*2.1 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-B2

กล่องใส PG-B2 ฝาล็อค ขนาด 17.7*13.5*5.8 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-39

กล่องใส PG-39 ฝาล็อค ขนาด 12.2*24.6*8.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-36

กล่องใส PG-36 ฝาล็อค ขนาด 15.5*21.8*5.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-15

กล่องใส PG-15 ฝาล็อค ขนาด 11.3*23.2*5.4 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-K3

กล่องใส PG-K3 ฝาล็อค ขนาด 7.7*7.0*5.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-T400

ถาดใส PG-T400 ขนาด 19.7*26.0*3.3 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-กล่องผลไม้ 1000g

กล่องใส PG-กล่องผลไม้ 1000g ขนาด 17.0*25.3*10.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R10

กล่องใส PG-R10 ฝาล็อค ขนาด 10.7*10.7*6.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R9

กล่องใส PG-R9 ฝาล็อค ขนาด 9.5*9.5*6.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-61S

กล่องใส PG-61S ฝาล็อค ขนาด 9.6*10.2*5.6 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-เค้ก 1 ปอนด์

ชุดกล่องใส PG-เค้ก 1 ปอนด์ ฝากล่องใสขนาด D21.8*H8.6 cm ถาดน้ำตาลขนาด D21.8*1.4 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-62

ฝากล่องใส PG-62 ขนาด 8.2*14.1*5.3 cm ถาดน้ำตาล ขนาด 8.2*14.1*0.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-32

กล่องใส PG-32 ฝาล็อค ขนาด 25.0*21.0*8.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-30

กล่องใส PG-30 OPS ฝาล็อค ขนาด 9.5*9.4*3.3 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-002

กล่องข้าว PG-002 ฝาล็อค ขนาด 19.0*14.0*6.0 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-001

กล่องข้าว PG-001 ฝาล็อค ขนาด 19.0*14.0*6.0 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-450

กล่องข้าว PG-450 ฝาล็อค ขนาด 15.0*13.5*5.5 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-600

กล่องข้าว PG-600 ฝาล็อค ขนาด 19.0*14.0*8.3 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-25S

กล่องใส PG-25S ฝาล็อค ขนาด 13.2*9.5*5.6 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R6

กล่องใส PG-R6 ฝาล็อค ขนาด 13.5*13.5*5.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R2

กล่องใส PG-R2 ฝาล็อค ขนาด 11.5*11.5*6.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-กล่องผลไม้ 500g

กล่องใส PG-ผลไม้ 500g ขนาด 18.5*13.8*7.2 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-3K

ถ้วย PG-3K พร้อมฝาเรียบ 75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-24

กล่องใส PG-24 ฝาล็อค ขนาด 8.8*9.5*3.2 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-แซนวิช B

กล่องใส PG-แซนวิช B ขนาด 7.0*15.5*7.8 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-แซนวิช A

กล่องใส PG-แซนวิช A ขนาด 7.0*15.5*7.8 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R5

กล่องใส PG-R5 ฝาล็อค ขนาด 20.5*20.5*8.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R4S

กล่องใส PG-R4S ฝาล็อค ขนาด 16.0*16.0*7.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R4

กล่องใส PG-R4 ฝาล็อค ขนาด 18.0*18.0*8.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R3

กล่องใส PG-R3 ฝาล็อค ขนาด 12.5*12.5*7.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-R1

กล่องใส PG-R1 ฝาล็อค ขนาด 19.0*19.0*4.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-602

กล่องข้าว PG-602 ฝาล็อค ขนาด 19.0*14.0*6.5 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-02S

กล่องใส PG-02S ฝาล็อค ขนาด 12.0*8.7*5.7 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-YAM75

ถ้วยแยม พร้อมฝาเรียบ 75

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

PG-601

กล่องข้าว PG-601 ฝาล็อค ขนาด 19.0*14.0*6.5 cm เข้าไมโครเวฟได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-104U

กล่องใส PG-104U OPS ขนาด 18.5*13.5*6.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-104

กล่องใส PG-104 OPS ฝาล็อค ขนาด 18.5*13.5*6.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-B3

กล่องใส PG-B3 ฝาล็อค 17.7*13.5*6.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-20

กล่องใส PG-20 ฝาล็อค ขนาด 13.6*11.5*5.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-17

กล่องใส PG-17 ฝาล็อค ขนาด15.2*9.8*4.3 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-40

กล่องใส PG-40 ฝาล็อค ขนาด 14.5*11.0*6.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-16

กล่องใส PG-16 ฝาล็อค ขนาด 19.0*11.2*6.5 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-05

กล่องใส PG-05 ฝาล็อค ขนาด 17.6*12.2*4.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-04

กล่องใส PG-04 ฝาล็อค ขนาด 16.5*10.0*4.2 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-03

กล่องใส PG-03 ฝาล็อค ขนาด 13.3*9.7*6.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-02

กล่องใส PG-02 ฝาล็อค ขนาด 12.5*9.5*6.2 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-01

กล่องใส PG-01 ฝาล็อค ขนาด 12.3*9.5*3.3 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-00

กล่องใส PG-00 ฝาล็อค ขนาด 9.4*9.3*3.8 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PG-00S

ขนาด 8.8*8.5*4.0 cm

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้